EU Poorten

hellas-eu, eurocrisis, selectiemateriaal, bewerking, ALEX.ZOI 9.3.2015, WE ARE ALL GREEKS, ARE WE; (20)

De EU Poorten zijn netwerkbijeenkomsten voor iedereen in Nederland die zich actief wil bezighouden met Europa. De Europese Beweging Nederland (EBN) organiseert deze bijeenkomsten verschillende keren per jaar in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort (met soms een uitstapje naar elders). We brengen graag mensen in verrassende combinaties bijeen om zo het civiele en creatieve karakter van de EBN te onderstrepen en de betrokkenheid bij Europa in Nederland te vergroten.

Eerdere Poorten
18 december 2014 Met Europa Meer Groei
Deze EU-Poort ging in op de vraag hoe Europa kan groeien. Prof. Jacques Pelkmans (Europa College Brugge, CEPS Brussel) liet hierover zijn licht schijnen. Pelkmans presenteerde onlangs voor de Interne Markt Commissie van het Europees Parlement samen met Federica Mustilli (CEPS) het eerste omvattende rapport over het economisch potentieel van de dienstenmarkt in brede zin.

Het rapport geeft een samenhangend overzicht van de belemmeringen op de gehele dienstenmarkt: van de elektriciteitsmarkt tot financiële en logistieke diensten. En stelt dat door een omvattende liberalisatie het bbp in de EU met 8 procent kan toenemen.

De mogelijkheid om via een ruim monetair beleid de groei aan te zwengelen raken uitgeput. De hoge schulden beperken voor de meeste landen de mogelijkheid voor een korte termijn stimulerend beleid. Juncker presenteerde onlangs zijn investeringsplan. De interne markt is het belangrijkste groeiinstrument van de EU. Met name op het terrein van de diensten valt nog veel te winnen. Daar zijn de meeste economen het wel over eens. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Zijn lidstaten bereid hiervoor de noodzakelijke stappen te zetten en zo nodig bevoegdheden over te dragen? Hoe zorgen we ervoor dat de liberalisatie van het dienstenverkeer op een sociaal verantwoorde wijze gebeurt? Welke investeringen in trans-Europese netwerken kunnen hieraan het beste bijdragen? Wordt dienstenverkeer nu niet te vaak geassocieerd met misstanden op bouwplaatsen of bij transportondernemingen. Hierover ging Pelkmans het gesprek aan met de zaal, ondersteund door kritische reflecties op zijn betoog door Bart van Riel (SER).

12 juni 2014 Europa Reality Check & Nieuwe Bundeling van Burgerkracht
Politiek is van alle mensen en Europa is van ons. Dus organiseerde de EBN in samenwerking met de Vereniging Democratisch Europa en de andere dragers van de Reclaim Europe beweging een openbare conversatie, mede naar aanleiding van het verschijnen van het boek Europa en de wereld. Lukt het ons als burgers en civiele bewegingen om nieuwe beelden en nieuwe ruimte te scheppen? En wat vergt het dan als het om nieuw handelen en verbinden gaat in een snel veranderende wereld?

In deze EU Poort gingen we in op het feit dat Europa in een catch-22 lijkt beland. De huidige EU staat aan veel kritiek bloot. Maar zoals Ulrike Guerot en Robert Menasse in een essay Europe’s Unfinished Democracy schreven: “There is no real discursive space for those who want Europe, but different policies.” Wie serieuze politieke verandering wil wordt bijna gedwongen tegen het systeem te zijn. De discussie verzandt in voor-tegen, meer-minder, zwart-wit. Voorstanders sluiten zich op in verhalen over de onvermijdelijkheid van beleid. Tegenstanders stellen scherpe vragen… maar komen vaak met zwakke oplossingen. Het resultaat is stagnatie. Waar een echte politieke dialoog tussen burgers van Europa uitblijft, overheerst de techniek, en groeit het onbehagen, plus het risico van totale desintegratie.

Met korte inleidingen van Europa scenaristen over nieuwe beelden van Europese mogelijkheden; Michel van Hulten (oud staatssecretaris) over nieuwe ruimte en rekenschap ten opzichte van de wereld; en Ronald van den Hoff (ondernemer en auteur van de bestseller Society 3.0) over nieuwe praktijken en verbinden. Daarna volgt een gesprek met alle deelnemers o.l.v. Godelieve van Heteren (Directeur Rotterdam Global Health Initiative, Erasmus Universiteit & voorzitter EBN).

Dinsdag 27 mei, 2014 Speciale EU-Poort over TTIP
Europa en de VS onderhandelen al enige tijd over nieuwe handelsafspraken.

Brusselse topman Marc VanHeukelen (kabinetschef van Eurocommissaris van Handel, De Gucht) sprak hierover in Nieuwspoort op 27 mei. Hij ging in op de hete hangijzers in de onderhandelingsrondes tussen de continenten. Met commentaren van Winand Quaedvlieg (VNO-NCW/MKB), en Myriam Vander Stichele van SOMO. Debat o.l.v Godelieve van Heteren (voorzitter EBN) en Olivier Hinnekens (vice-president European Movement International).

17 oktober 2013 Een blauwdruk voor een hechte EMU: uitholling van soevereiniteit of positieve investering in de toekomst?
Met Lex Hoogduin (hoogleraar Monetaire Economie en Financiële instellingen aan de UvA en voormalig directeur van de Nederlandsche Bank), Ben Crum (Universitair hoofddocent Politieke Theorie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam) en Marit Maij (Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder Europa). Een jaar na de lancering van de ‘Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie – aanzet tot een Europees debat’, en een maand na Prinsjesdag 2013 werd in deze EU Poort stilgestaan bij een aantal grote vragen en dilemma’s die de voortgaande integratie op financieel-economisch en monetair terrein oproept. Uitgangspunt was dat de afgelopen jaren het financieel-economisch beleid van de individuele lidstaten ingeperkt is via o.a. een six-pack, een two pack en het Europees semester. Veel mensen hebben het gevoel het zicht op deze ontwikkelingen te missen en vrezen voor verlies van nationale soevereiniteit zonder te precies zien wat verdergaande economische integratie op Europees niveau hun oplevert. De inleiders gingen in op de vraag: Wat moeten we willen met de EMU, en waarom? Kiezen we voor een echte versterking van de EMU, en ervaren we dat als een positieve investering in een gezamenlijke toekomst? Of kiezen we voor alleen de hoogstnoodzakelijke reparaties dan wel willen we eigenlijk liever uitstappen? In hoeverre zijn we bereid soevereiniteit te poolen ter wille van effectiever handelingsvermogen, en dus extra politieke bevoegdheden aan Europa willen geven. Hoe verhoudt de financieel-economische discipline zich tot de roep om meer solidariteit en financiële steun? Welke democratische verantwoording en legitimering vereist dit? De avond werd deskundig gemodereerd door Marko Bos. Na de inleidingen was er een levendige discussie met de zaal.

13 juni 2013 Een nieuw Europa: dat zijn we zelf
Een jaar voor de Europese verkiezingen organiseerde de EBN een EU-poort/brainstorm over kwesties die hoog op de EU verkiezingsprogramma’s moeten komen te staan. De warming up van de brainstormsessie werd verzorgd door Ludolf van Hasselt, Europees ambtenaar EU strategie en voorlichting en voormalig directeur van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Hierna vonden discussies plaats in kleinere groepen. De groepsideeën werden van deskundige commentaren en een eigen visie voorzien door een jury bestaande uit Ludolf van Hasselt, Thomas von der Dunk (cultuurhistoricus en columnist), Martin Visser (redacteur en columnist bij het Financieele Dagblad) en Josien Pieterse (directeur Netwerk Democratie).

27 februari 2013 EU Bijeenkomst – ‘Neemt Nederland het Europees Parlement wel serieus genoeg?’?Locatie: Min. van Buitenlandse Zaken (Multipurpose Room), ism Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Instituut Clingendael. Met inleidingen van Elly Plooij-van Gorsel, oud–Europarlementariër en voorzitter van de gecombineerde Commissie Europees Parlement van de AIV, en een panel met Bas Eickhout (MEP, Groen Links); Tom de Bruijn (lid Raad van State, oud-Permanent Vertegenwoordiger bij de EU), en Christiaan Prins (European external affairs manager, Unilever) o.l.v. Godelieve van Heteren (EBN voorzitter).

Dit avondvullend debat ging in op het AIV rapport “Nederland en het Europees Parlement: Investeren in nieuwe verhoudingen”. De AIV stelt daarin dat de regering en de nationale politiek de weg naar het EP zijn kwijtgeraakt. De nationale politiek lijkt zelf een flinke belemmering te vormen voor identificatie van burgers met de Europese Unie en daarmee ook het Europees Parlement. Nederlandse politici moeten het Europees Parlement “gaan beschouwen als potentiële partner en de cruciale functie van het EP gaan uitdragen in het politieke debat”. Sinds het Verdrag van Lissabon is het Europees Parlement (EP) uitgegroeid tot een invloedrijk orgaan op alle terreinen waarop de EU bevoegd is. Het EP is een cruciale speler waar Nederland rekening mee dient te houden. Hoe kan het kabinet het beste omgaan met deze nieuwe rol van het EP? Hoe dient de samenwerking tussen Nederland en het EP eruit te zien? En hoe kan de Nederlandse regering, maar ook de Nederlandse burger meer grip krijgen op de besluitvorming in Brussel? Deze vragen leidden tot levendige uiteenzettingen met forse zaalparticipatie, met name over de vraagstukken van democratische betrokkenheid.

13 december 2012 Andere ogen dwingen: een nieuwe blik op de toekomst van de EU en rol van Nederland
Deze EU-Poort werd door de EBN georganiseerd in samenwerking met de Buitenlandse Pers Vereniging, met als thema: Andere ogen dwingen: een nieuwe blik op de toekomst van de EU en rol van Nederland.

7 juni 2012 Europa: een nieuw verhaal!
Deze EU-poort had als thema ‘Een nieuw verhaal voor Europa.’ Diagnose: we zitten vaak vast in standaard verhalen. Over het nut van Europa, de euro, vrede en veiligheid. Verhalen die honderden malen zijn verteld en sleets zijn geraakt of teveel vermengd met bureaucratisch jargon en clichés. Hoe komen we uit die impasse?

22 maart 2012 Europa – Geen bericht is goed bericht?
In deze EU -oort ‘Geen bericht, stond het effect van mediaberichtgeving op onze kennis en appreciatie van de EU centraal.

15 september 2011 De financiële crisis
De EBN organiseerde, in samenwerking met ELEC (European League for Economic Cooperation), een EU-Poort over de financiële crisis, Nederland en Europa. Een hoogst actueel onderwerp – dat we bespraken daags na belangrijke stemmingen in het Europees Parlement, en aan de vooravond van de presentatie van de Nederlandse Miljoenennota6.

23 juni 2011 Europa heeft een nieuw Strategisch Concept nodig
In samenwerking de de Atlantische Commissie en NGIZ organiseerden we een EU-poort met als thema: Europa heeft een nieuw Strategisch Concept nodig. Dagvoorzitter was prof. dr Jan Rood (voorzitter NGIZ).

28 april 2011 Europa, asiel en migratie
Tijdens deze avond werd het Europese asiel- en migratiebeleid besproken, een terrein waarop het kabinet Rutte veel in gang wil zetten. Wat betekent dit voor de plannen om in 2012 te komen tot één Europees asielsysteem?

11 november 2010 Een ander Europa is denkbaar!
Op 11 november 2010 vond de vijfde EU-Poort plaats in perscentrum Nieuwspoort1 te Den Haag. Hierin stond de visie van de Oostenrijkse schrijver

Robert Menasse centraal, auteur van een aantal uitdagende Europa pamfletten.

20 mei 2010 Hoe meer Europa, hoe minder crisis?! Het ‘Europa-gehalte’ van de nationale verkiezingsprogramma’s
Tijdens deze vierde EU-Poort gingen de toekomstige en scheidende Europawoordvoerders van vier partijen met elkaar in debat. In een vol Nieuwspoort ging het gesprek over de rol van Europa in de economische crisis. De avond werd ingeleid door Bart van Riel, senior econoom bij de SER.

12 april 2010 Het buitenlandbeleid van de Europese Unie
De derde bijeenkomst van de EU-Poort, op maandagavond 12 april 2010, ging over de ontwikkeling van het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Deze bijeenkomst was een co-productie van de Europese Beweging Nederland4 (EBN) en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ); voor het NGIZ gold dit als de Van Bylandtlezing 2010. Deze werd uitgesproken door Pieter Feith.

3 december 2009 Europa en mensenrechten
De tweede EU-poort ging over Europa en de mensenrechten. De viering van zestig jaar Raad van Europa, twintig jaar Val van het IJzeren Gordijn en de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon vormden een goede aanleiding om dit thema te kiezen. Het thema werd ingeleid door prof. Erik Jurgens en prof. Rick Lawson.

3 juni 2009 De eerste EBN EU-Poort met Frans Timmermans
Op 3 juni 2009 opende staatssecretaris Frans Timmermans in een volle zaal van Nieuwspoort de EU-Poort met een gloedvol en inspirerend betoog over de toekomst van (Nederland in) Europa. Zijn bevlogen verhaal mondde uit in een boeiende gedachtewisseling met de zaal.

 

administrator_ebnEU Poorten