Kennis over Europa

EBN inventariseert initiatieven die kennis over Europa en Europese waarden versterken

Bij de komende Europese verkiezingen tekenen zich in het politieke spectrum meer dan in het verleden duidelijke scheidslijnen af, met name die tussen voorstanders en tegenstanders van verdieping van het Europese

integratieproces, of zelfs die tussen voor en tegen EU- lidmaatschap. Er zal dus kleur moeten worden bekend. Oud EBN-voorzitter Joost van Iersel schreef in dit verband onlangs een artikel waarin hij inging op enkele fundamentele dilemma’s onder meer inzake identiteit en Europese waarden.

Een bredere kennis onder de burgers van de Europese gang van zaken zal een beter zicht opleveren op wat Europa wezenlijk betekent.

Daarom maakt de EBN een inventarisatie van alle initiatieven in Nederland die daartoe bijdragen. Deze treft u hieronder aan. Lezers die deze inventarisatie willen aanvullen, nodigen wij bij deze gaarne uit tot een reactie.

 

Buitenlandse Zaken en andere departementen verzorgen voorlichting over de Europese Unie aan scholen

Het programma EU Back to School geeft ambtenaren van alle ministeries en Europese instellingen de gelegenheid gastlessen over Europa te geven. En om met jongeren in gesprek te gaan over het werk dat zij doen. In de lessen staat uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën over Europese onderwerpen centraal. In tegenstelling tot een standaardles over de instanties van de Europese Unie, is EU Back to School bedoeld om de leerlingen bewust te maken van de Europese Unie door in te gaan op actuele thema’s. De scholieren en studenten worden uitgenodigd actief deel te nemen en met elkaar én de gastdocent in debat te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelt en coördineert dit programma in Nederland. Het ministerie stimuleert ook haar eigen medewerkers om gastlessen te verzorgen op een basisschool, middelbare school, hogeschool of universiteit. EU Back to School begon in 2007 als een initiatief van Duitsland tijdens hun halfjaarlijkse EU-voorzitterschap. Het idee werd ondersteund door de Europese Commissie. Inmiddels bieden diverse lidstaten het programma aan.

De interactieve lesmethode die Buitenlandse Zaken gebruikt voor het programma EU Back to School is gemaakt door en voor jongeren. In de gastles worden de scholieren en studenten aangemoedigd om met elkaar en de gastdocent in debat te gaan over Europese onderwerpen. Zowel de gastdocent als de scholieren en studenten delen hun mening over en ervaringen met Europa en gaan hierover in gesprek. De lesmethode is flexibel inzetbaar voor alle niveaus, scholen en Europese onderwerpen.

In het schooljaar 2017/2018 hebben de gastdocenten van het EU Back to School programma 151 gastlessen verzorgd aan bijna 5000 leerlingen. Ongeveer 150 gastdocenten hebben zich opgegeven voor het programma en zij geven gastlessen door heel Nederland. Klassen waaraan gastlessen worden verzorgt zijn heel verschillend, zo geven docenten van VMBO/MBO klassen zich op, maar ook docenten van VWO en gymnasium klassen. Er worden zelfs gastlessen verzorgd aan groep 7/8 van de lagere school. Voor meer informatie kunt u naar de website: www.rijksoverheid.nl/eubts. Hier vindt u ook gratis lesmateriaal over de Europese Unie en de komende Europese verkiezingen.

Nederlandse Jeugdraad actief naar jongeren over Europa

Mijn naam is Max van der Breggen, ik ben momenteel jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken, samen met mijn collega Veerle Pieters. Wij zijn allebei verkozen door de lid-organisaties van NJR (Nationale Jeugdraad) na een zorgvuldig en intens sollicitatieproces. Beiden zijn we verkozen voor een termijn van 2 jaar, ik zit nu ongeveer op 2/3 van dat termijn en Veerle op 1/3.

Als jongerenvertegenwoordiger hebben wij de bijzondere taak om de stem van jongeren te laten klinken bij politici en beleidsmakers. Wij doen dat op Europees niveau, dus voornamelijk bij het Europese parlement en de Europese Raad. Zo onderhouden wij nauw contact met beleidsmedewerkers over het thema jeugd met wie we ook samen naar de Europese Jeugdconferentie gaan. Die conferentie vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast vertegenwoordigen wij ook NJR bij de Europese Jeugdraad, het  ‘the European Youth Forum’.

Om legitimiteit te verkrijgen als jongerenvertegenwoordiger is het zaak dat je zoveel mogelijk jongeren spreekt over de thema’s die hen aangaan. Veerle en ik geven daarom veel gastlessen op middelbare scholen en MBO’s. Door middel van een interactieve les over Europa en de Europese Unie krijgen wij input van jongeren over de Europese thema’s waar wij op supranationaal niveau mee bezig zijn.

Een van deze thema’s is Europees burgerschapsonderwijs. Dit is meteen ook een lastig onderwerp omdat de Europese Unie, als het gaat om jeugd, in principe geen bindende besluiten kan nemen, behalve dat zij het uitwisselen van ‘best practices’ en ideeën in het algemeen kan faciliteren. Onze partners bij VWS – directie jeugd (ministerie van volksgezondheid, welzijn, en sport) moeten met dit onderwerp voorzichtig omgaan omdat de portefeuille onderwijs in principe bij OCW (ministerie van onderwijs, cultuur, en wetenschap) ligt – echte concrete stappen zetten blijft dus een beetje lastig. Een andere aanpak is om gewoon direct hier in Nederland te lobbyen voor meer onderwijs over Europa in de Klas, maar ook dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Wat wij hebben gemerk met betrekking tot het onderwijsbeleid hier in Nederland, als het gaat om een bepaald thema invoegen in het curriculum, is dat je één van de ontelbare belanghebbende bent – er zijn zó veel organisaties of ‘interest groups’ die hun thema in het curriculum willen voegen dat je er moeilijk tussenkomt.

Om die reden hebben wij een visiestuk, Europa in de klas,  geschreven samen met de werkgroep Jong in Europa – een groep enthousiaste scholieren/studenten die zich graag op inhoudelijke vlak willen bezig houden met jongeren en Europa. Dit visiestuk hebben wij verspreid naar onderwijs/Europa woordvoerders in de Tweede Kamer, maar hebben daar tot nu toe helaas weinig reactie op mogen ontvangen. De lobby voor meer burgerschapsonderwijs over Europa hebben we met oog op de verkiezingen even stil gezet, maar hopen we volgend jaar weer op te gaan pakken.

Max van der Breggen | Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken I Kromme Nieuwegracht 58 I 3512 HL Utrecht I T 030 230 35 75 | M 06 3911 8674 | njr.nl/max | @JongerenvertegenwoordigersNJR

Activiteiten ProDemos gericht onderwijs over de EU

ProDemos organiseert Scholierenverkiezingen voor het Europees Parlement voor voortgezet onderwijs en mbo. In 2014 deden daar 6299 leerlingen en studenten aan mee. Voor het voortgezet onderwijs en het mbo zullen we rondom die verkiezingen ook een Onderwijskrant Actueel uitbrengen. Dit is een digitale lesbrief met een aantal werkvormen. Deze lesbrief gaat naar 3946 docenten.

We organiseren in 2019 5 of 6 verkiezingsfestivals op MBO-instellingen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. In 2017 hebben we rondom de Kamerverkiezingen 2 festivals georganiseerd met 3000 deelnemers, we gaan er dus vanuit dat we in 2019 meer MBO-studenten bereiken op meer festivals.

We geven gastlessen op het MBO en streven voor 2019 naar een bereik van 8000 studenten. Deze gastlessen gaan in de periode voor de Europese verkiezingen over Europa. Daarnaast zijn er gastlessen over de provinciale verkiezingen en over thema’s als democratie, rechtsstaat en rechtspraak. Ook komt er voor het MBO een toolbox First Time Voters waarmee docenten zelf lessen over Europa kunnen verzorgen. Een nieuw initiatief van ProDemos is dat we een verkiezingsvlog (laten) maken voor (en door?) MBO-studenten. Deze groep mag al (bijna) stemmen, maar is gemiddeld genomen minder dan leerlingen die na havo/vwo doorstromen naar het hoger onderwijs geneigd te gaan stemmen. Daarom richt ProDemos zich bij de Europese verkiezingen voor het onderwijs met name op deze doelgroep. Dit heeft daarnaast ook een pragmatische reden: in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt in mei veel tijd besteed aan werkweken, eindexamens en de voorbereiding van schoolexamens. Daarom heeft ProDemos ervoor gekozen voor het voortgezet onderwijs relatief meer te doen in de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Daarnaast hebben we al veel lesmateriaal over de Europese Unie. Zie bijvoorbeeld https://prodemos.nl/english/activities/prodemos-for-schools/eu-lesson-materials/ voor de Engelstalige versie van ons werkvormenboekje. Dit bevat de vertaling van een aantal van onze werkvormen, die ook in het Nederlands beschikbaar zijn voor scholen. Ook testen we volgend jaar met twee groepen leerlingen een programma waarbij zij de Europese instituties in Brussel bezoeken

Het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) voor de regio Den Haag is bij ProDemos gevestigd. In het voorjaar organiseert het EDIC een drietal World Cafés voor MBO-studenten, studenten uit het hoger en universitair onderwijs over de toekomst van Europa. Daarnaast bieden we voor MBO-studenten het simulatiespel over de chocoladerichtlijn aan. Ook het EDIC biedt gastlessen over Europa.

ProDemos, gesprekspartner: Coen Gelinck, Hoofd Educatie, c.gelinck@prodemos.nl

De waarden van de Europese Unie

De Vereniging Democratisch Europa prikkelt het publieke debat over Europa. Zij herbergt een grote verscheidenheid aan meningen, terwijl zij met publicaties en conferenties een grote groep geïnteresseerden bereikt. Over de waarden van de Europese Unie is in 2005 een bundel verschenen onder de titel De waarde van Europa, die nog verrassend actueel is. Het is een verzameling van 25 interviews met prominente Vlamingen en Nederlanders en biedt een kijk op wat in hun beleving de essentie is van wat er in het artikel 2-I van het huidige verdrag van Lissabon staat aan fundamentele waarden. Deze waarden zijn uitgewerkt in het Handvest van de grondrechten van de EU. Het boek is te bestellen en daarnaast ook te downloaden via Publicaties op de website van de Vereniging Democratisch Europa: www.democratisch-europa.nl. De interviews vormden de basis voor een onderwijsproject met de organisatie Codename future over de waarden van de Unie.
Vereniging Democratisch Europa: info@democratisch-europa.nl.

Inmiddels is er een start gemaakt met de opbouw van een Engelstalig Forum for debate on European values. Zie www.europeanstudiesandprojects.net. Het initiatief is voortgekomen uit het EBN-programma ‘Europa, waarden als werkwoord’. Bijdragen zijn er van Els Ruijsendaal, Edy Korthals Altes, Sylvia Borren, Joris Voorhoeve, Alexander Rinnooy Kan, Joris Backer, John Huige, Meine Pieter van Dijk, Rolph van der Hoeven, Hubert Beusmans en anderen. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling van het platform door het schrijven van een bijdrage. Het is de bedoeling het forum interactief en Europeeswijd uit te bouwen en rond de Europese verkiezingen te presenteren. Uw bijdrage kunt u sturen aan Ernst John Kaars Sijpesteijn, via: ernstjohn@xs4all.nl.

Schuman for Students and Kids

by Margriet Krijtenburg, Senior Lecturer Spanish and Researcher European Integration at The Hague University

6th Annual International Schuman Student Congress: This year we’ll have the 6th Annual International Schuman Student Congress & Essay Competition.  Since I obtained my PhD on Schuman’s Europe. His frame of reference (Leiden University, 2012), I am organizing this annual event at The Hague University of Applied Sciences. I dare to say that its an annual success.Students learn to look at EU today through Schuman’s perspective, the only by the the European Assembly, now European Parliament, unanimously acclaimed Father of Europe.The Schuman lectures will start again 15 May.

Children version of thesis: We will also have again the Schuman for Kids event at The European School of The Haguein cooperation with The Hague University of Applied Sciences. This is a consequence of the fact that I changed my Phd book together with Arjen de Wit, a colleague of then Pro Demos (now VU), into a children version. The book is published in Metz, Schuman’s home town, and launched in six languages: English, Dutch, French, German, Spanish and Italian. It is available at Boekhandel Douwes and Study Store The Hague. The Peace Palace is going to sell it through their webshop. Herman van Rompuy will write a haiku for the second edition????! https://www.boekhandeldouwes.nl/zoeken/uitgebreid?keyword=krijtenburg&format=

Volt: To hear about the initial thoughts on European Integration, about Schuman’s thoughts, was also what VOLT wanted. VOLT is the first pan-European political movement of mainly youngsters between 20-35 years old. The movement, that wants to create solutions to European problems that work across Europe for everyone, invited Simon Anholt and me to be the key-note speakers of their General Assembly in Amsterdam on 27-28 October. I did not know about the movement, but was pleasantly surprised to meet over 400 young people from all over Europe, full of idealism and goodwill to contribute to peace and welfare in Europe and beyond. I was very glad that they had discovered the topicality of Schuman’s thoughts and had invited me for that reason. My positive feelings about the movement got confirmed on 20 December when Volt received the EuroNederlander van het jaar 2018 award.

Modelling New Europe: This year I am co-editor of the online scientific journal Modelling the New Europe and our volume 28 came out on 21 December 2018. In the introductory article, which I wrote together with Professor Naumescu Faculty of European Studies of Babe?-Bolyai University Cluj-Napoca, I also mention Volt and the link I see with Schuman’s line of thought. There’s also an artcle that I wrote on Europe dare to be yourself, the topicality of Schuman’s guiding principles. http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2018/12/Modelling-no-28-December-2018.pdf

Europe as a global player. Dream or reality? 6th Europe Symposium that I am co-organizing. It takes place in Conference Centre Zonnewende, Moergestel on 26 January. Everyone is invited to participate! For more information look at: https://www.soka.nl/Cultuur/Europe%20as%20a%20global%20player%202019/174051/

European Parliament’s Ambassador School programma

Het European Parliament’s Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren en hun vaardigheden en kennis te vergroten. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. Zo vormen zij hun mening over de gewenste richting met betrekking tot de EU, immers in het Europees Parlement zijn alle politieke kleuren vertegenwoordigd.

Het European Parliament’s Ambassador School programma ging acht jaar geleden in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in de andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren waaraan binnen de EU nu meer dan 1100 scholen aan meedoen.

Via dit netwerk van European Parliament’s Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten en lesmateriaal, via een website, alleen toegankelijk voor de deelnemende scholen.

Tevens worden er Europese seminars voor leraren in Brussel georganiseerd, waar leraren uit de eerste hand kunnen ervaren hoe het Europees Parlement werkt. Zij nemen deel aan workshops en informatieve sessies met o.a. leden van het Europees Parlement. Daarnaast ontmoeten ze docenten uit de andere EU-lidstaten waarmee ze kunnen netwerken en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het lesmateriaal behorend bij dit programma wordt gratis verstrekt. Het bevat modules waarmee deelnemende scholieren actief aan de slag kunnen. De modules voldoen aan de Europese en Internationale Oriëntatie richtlijnen (EIO).

Wat verwachten wij bij deelname door u en uw school?

Als docent wordt u Senior European Parliament Ambassador op uw school. Een aantal enthousiaste leerlingen benoemt u tot Junior European Parliament Ambassador. Samen met hen zet u binnen de school een EU info-point op, een informatie-en activiteitenpunt over Europa en de Europese instellingen. Ook organiseert u samen met de deelnemende leerlingen activiteiten rondom de “Dag van Europa”  én u betrekt hen bij internationale activiteiten die uw school organiseert.

Scholen die hieraan mee willen doen benoemen minimaal één Senior European Parliament Ambassador die kennis heeft genomen van de wijze waarop met dit lesprogramma omgegaan dient te worden en zich conformeert aan de doelstellingen van het programma.

Jaarlijks volgt een evaluatiedag in Den Haag waarbij de Senior Ambassadors een nascholingscertificaat ontvangen indien aan alle voorwaarden is voldaan, de school zich ook officieel ‘European Parliament Ambassador School’ mag noemen. Hierbij hoort uiteraard een getuigschrift voor de deelnemende junior ambassadors én ontvangt de school een plaquette die een prominente plaats in het schoolgebouw kan innemen. Toetsing vindt plaats door middel van evaluatie, verslaglegging én visitatie. De toekenning van dit predicaat wordt jaarlijks getoetst. In november van elk schooljaar vindt een verdiepingsdag voor alle deelnemende senior ambassadors plaats op ons kantoor in Den Haag. Hier wordt ingegaan op actuele EU onderwerpen en ‘best school practices’.

Voor Junior European Parliament Ambassadors is een duidelijke taak weggelegd; zij kunnen de EU-kennis verspreiden in hun jaarlaag of in hun klassen. De wijze waarop dit moet gebeuren staat vrij! Ook worden zij na afloop door het Europees Parlement gecertificeerd als Junior European Parliament Ambassador. Het is aan de school om deze leerlingen te compenseren, voor hun Europese en vrijwillige bijdrage, via bijvoorbeeld handelingsdelen of praktische opdrachten. Elk schooljaar vindt een verdiepingsdag voor de deelnemende junior ambassadors plaats. Dan wordt ingegaan op actuele EU onderwerpen en uitwisseling van de ervaringen tussen de junior ambassadors.

Meer informatie: Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland, Korte Vijverberg 6, 2513 AB Den Haag, 070 313 54 00

Ik stem deze keer

In Nederland heeft slechts 37,3% van de stemgerechtigden tijdens de Europese verkiezingen van 2014 gestemd tegenover een Europees gemiddelde van 42,5%. Onder jongeren was de opkomst zelfs maar 18%. Het is belangrijk dat meer mensen gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 en dus meedoen met het democratische proces. Want hoe meer mensen gaan stemmen, hoe groter de legitimiteit. Het maakt daarbij niet uit wat er gestemd wordt, maar wel dat er gestemd wordt.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken heeft het Europees Parlement een initiatief gestart: Ik stem deze keer. Het doel van dit project is om de opkomst tijdens de Europese verkiezingen te verhogen door mensen samen te brengen die zich sterk maken voor een onderwerp, bijvoorbeeld “verminderen van plastic afval”, of simpelweg omdat ze de verkiezingen belangrijk vinden. Hier heeft het Europees Parlement de hulp van vrijwilligers bij nodig, want hun stem is soms sterker en komt beter over dan die van de instelling zelf.

De grassroots-bewegingen die deze vrijwilligers in de aanloop naar de verkiezingen opzetten, zijn dus van groot belang om andere mensen te bereiken en te motiveren om naar de stembus te gaan. Elke actie, groot of klein en on- of offline, is enorm behulpzaam. Inmiddels is een flink aantal organisaties en individuen evenementen en acties aan het organiseren in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Hierbij een greep uit de evenementen die al geweest zijn of eraan komen:

  • Een EU-pub quiz georganiseerd door JEF Nederland.
  • Een diner georganiseerd door Prodemos en Resto VanHarte, waarbij de aanwezigen bij ieder gerecht een tafeldiscussie hadden tijdens het eten.
  • De schrijfster van een kookboek voor studenten stuurt met elk verkocht exemplaar een flyer over de Europese verkiezingen mee.
  • Y Vote (een initiatief van AEGEE) organiseert verschillende evenementen door het land.
  • De Grote Europashow met de Kiesmannen (11 februari).
  • Het Democracy Alive festival van European Movement International (11-13 april).

Het Bureau van het Europees Parlement in Nederland helpt de vrijwilligers waar we kunnen. Zo plaatsen we de evenementen van vrijwilligers en partners op onze website, bieden we hen een podium voor hun verhaal (bijv. spreken voor de media en aandacht op onze social mediakanalen), en geven we informatiemateriaal (o.a. flyers, kant-en-klare pub quizzen) en goodies.

Wij hopen in mei een grote groep individuen en organisaties te hebben met wie we ook na de verkiezingen regelmatig kunnen samenwerken.

Meer informatie: Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland, Korte Vijverberg 6, 2513 AB Den Haag, 070 313 54 00

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland levert informatieve brochures en lesmateriaal over Europa. Ze wil daarmee leerlingen en docenten informeren over de manier waarop de EU werkt, met hen in contact komen en bewustzijn creëren over de invloed van de EU op het dagelijks leven.

Lesmaterialen

De Commissie biedt al jaren informatiemateriaal aan over tal van onderwerpen. Om de vraag verder in kaart te brengen heeft de Vertegenwoordiging in 2016/2017 onderzoek laten doen naar de behoeften van docenten aan onderwijsmateriaal over Europa en de EU.

Bij zowel PO als VO bleek er behoefte te zijn aan extra, aanvullend lesmateriaal over Europa en/of EU. Op basis hiervan is de Vertegenwoordiging lesmateriaal gaan ontwikkelen dat meer aansluit op het Nederlandse onderwijs. Het is eenvoudiger geworden voor docenten om lessen te geven met een Europese invalshoek. Dat kan zijn binnen een project over Europa/de EU, maar ook als startpunt voor de behandeling van een onderwerp als bijv. migratie of klimaatverandering.

Het beschikbare onderwijsmateriaal is deels ontwikkeld door de Europese Commissie in Brussel, geschikt voor alle EU-landen & in alle officiële EU-talen en deels dus door de Vertegenwoordiging, zo veel mogelijk afgestemd op de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. De materialen zijn te vinden op www.eu.nl/onderwijs.

Naast onderwijsmateriaal biedt de Vertegenwoordiging ook gratis gastlessen en lezingen aan. De Vertegenwoordiging staat elke twee jaar op de NOT-beurs om leraren te informeren over het aanwezige lesmateriaal.

Corporate Campagnes: EUandME en EU Protects

De Europese Commissie heeft momenteel twee campagnes, namelijk EU&Me en EU Protects. De campagne ‘EUandMe’ (https://europa.eu/euandme) ging begin mei 2018 in heel Europa van start. In deze campagne staan jongeren van 18 tot 35 centraal. Met verhalen over en door jongeren wil de Commissie tonen dat Europa actief aanwezig is in het dagelijkse leven van jongeren.

De toon en de stijl zijn aangepast aan een jong publiek (18 tot 35 jaar) en de verhalen zijn modulair, deelbaar en opgebouwd uit verschillende elementen: ‘blog’-achtige artikelen, films, video, sociale media visuals, festivals en zelf ontworpen Boomerang kaarten. Hoofdthema’s zijn: mobiliteit, digitaal, rechten, vaardigheden en duurzaamheid. Over elk van deze thema’s is een korte film gemaakt door een bekende Europese regisseur.

 

De EU Protects-campagne (https://europa.eu/euprotects) beoogt burgers de werkzaamheden van de EU te verduidelijken op het vlak van: Migratie en globale uitdagingen, misdaad en terrorisme, de economische situatie, gezondheid en milieu.

Elk thema wordt uitgebeeld door een ketting van helden. ‘Helden’ zijn echte mensen uit verschillende EU-landen die in het kader van programma’s, projecten, missies, initiatieven of netwerken van de EU samenwerken. De Vertegenwoordiging maakt gebruik van een lokale pool van helden om de campagne tastbaar te maken voor de Nederlandse doelgroep. Zij nemen deel aan evenementen en interviews voor online en offline media. Voorbeelden van lokale helden zijn een onderzoekster op het gebied van bosbranden en een medisch specialist die internationaal onderzoek doet naar hartkleptransplantaties.

Nieuwsbrieven, Lezingen en Evenementen

Elke twee maanden, publiceert de Vertegenwoordiging een nieuwsbrief met het belangrijkste Europese nieuws. Verder zijn er diverse evenementen zoals Werken bij de EU, Internationale Vrouwendag of het op 5 februari Cyber Security evenement (https://bit.ly/2LyU8eJ). Op deze manier, wordt er in gesprek gegaan met diverse groepen in de samenleving.

Volt (Nederland)

Waar in Europa een sterk anti-Europa sentiment lijkt te hangen (denk aan Brexit en de opkomst van populistische partijen die tegen Europa strijden) is er naar aanloop van de volgende verkiezingen een nieuwe beweging opgestaan. Deze Europese beweging (Volt genaamd) wil het anti-Europa sentiment tegen gaan onder het motto: ‘We love the EU. So let’s fix it!’. De beweging doet in minimaal vijf verschillende landen mee met de verkiezingen om zo zoveel mogelijk zetels in het Europees parlement te krijgen. Dit doen we met behulp van een gezamenlijk verkiezingsprogramma genaamd ‘the Amsterdam declaration’ (https://www.voltnederland.org/vision) . Hierin staat dat Volt Europa democratischer, sterker en socialer wilt maken. We willen bouwen aan een Europa dat bestand is tegen de toekomst.

Volt is ook in Nederland actief. Onder leiding van Reinier van Lanschot is Volt druk bezig met het werven van leden en fondsen. Dit om zo sterk mogelijk de Europese verkiezingen in te gaan en 1 tot 3 zetels te winnen. Als jij ook mee wilt bouwen aan deze beweging ben je van harte welkom (https://volt.team/join)!

  ————————————-

In Europe there seems to be a strong anti-Europe sentiment (think of Brexit and the rise of populist parties fighting against Europe). To counter this anti-Europe sentiment a new movement has arisen in the run-up to the next elections.  This European movement (called Volt) wants to counter the anti-Europe sentiment under the motto: “We love the EU. So let’s fix it!”. This movement will join the elections in at least  5 different countries to get as many seats in the European Parliament as possible. We do this with a pan-european election program called ’the amsterdam declaration’ (https://www.volteuropa.org/vision). The program states that Volt wants to make Europe more democratic, stronger and more social. We want to build a Europe that is resistant to the future.
Volt is also active in the Netherlands. Lead by Reinier van Lanschot, Volt is building a strong polical party.We want to have enough members and funds to win at least 1 to 3 seats in the eurean parlement. If you also want to join this movement, you are more than welcome (https://volt.team/join)!

NUFFIC: EUROPA IN DE CONTEXT VAN WERELDBURGERSCHAP

In de aanloop naar het NUFFIC rapport ‘Internationalisation for All, 2017-2018’ (6 februari 2019) spraken we met Stephan Meershoek. Ooit afgestudeerd in voeding en gezondheid en jarenlang werkzaam als internationaal voedingsdeskundige in Mozambique, werd Meershoek in 2009 Afdelingshoofd Dienstverlening en Innovatie bij het Europees Platform. Dit platform was decennia the place to be voor Europa en de wereld in het onderwijs. Eind 2014 werd het kantoor in Haarlem gesloten en werd het platform opgenomen in Nuffic. En daarmee kwam de programmering ook te staan in de context van Nuffic’s brede agenda: Internationalisation for All.

Meershoek ging mee naar het Nuffic hoofdkantoor in Den Haag, waar hij actief is als Manager Dienstverlening primair en voortgezet onderwijs en lid van de Nuffic Management Board. Meershoek: “Er is veel veranderd sinds het Europees Platform, ooit de spin in het web van Nederlands Europa onderwijs, werd opgenomen in Nuffic. Maar veel is overeind gebleven, versterkt en in een nieuwe context geplaatst. Dat is positief.“

Sommige programma’s, zoals Erasmus +, het EU moderniseringsprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport, zijn versterkt en zitten echt in de lift. Meershoek: “Erasmus+ heeft een looptijd van zeven jaar. We zitten in de fase 2014-2020. Na een slow start in 2014 omdat de middelen tekort schoten is er nu geld bijgekomen en dat geld goed gebruikt door de scholen.”

Binnen Erasmus + zijn nu ook de Schoolpartnerschappen opnieuw aangezwengeld en praktischer gemaakt, met mogelijkheden voor personeel en leerlingen. Alle scholen uit het basis en secundair onderwijs kunnen meedoen, inclusief scholen uit het buitengewoon onderwijs. In zo’n School Exchange partnerschap werkt een school tussen 1 tot 2 jaar samen met tussen 1 en 5 scholen elders in Europa. Die samenwerking kan nog verder worden ondersteund door eTwinning, virtuele samenwerking.

Ook tweetalig onderwijsontwikkeling gaat gewoon door. Aandacht voor ‘buurttalen’ (Duits en Frans) is weer versterkt, ook in het basisonderwijs waarbij euregios een interessante rol spelen.

En uit de oude ‘Europa Als Leeromgeving op School’ (ELOS) en Nivo netwerken is eind 2018 het ‘Global Citizens Netwerk’ voortgekomen. Meershoek: “De naamskeuze is door stemming onder de deelnemende scholen tot stand gekomen. De keuze voor Global Citizenship ook hier is veelzeggend. Het nieuwe netwerk wordt nu verder ondersteund.  Het door het Europese ELOS netwerk eerder ontwikkelde ‘Common Framework for Europe Competence (CFEC)’ is ook opnieuw tegen het licht gehouden.  Dit ‘referentiekader’ bevatte de indicaties voor de ‘Europese competenties’ van leerlingen tussen de 12 en 19 jaar oud. Het kwam oorspronkeijk voort uit de ‘Europese kern competenties in een op kennis gebaseerde maatschappij’, het motto van de Europese Lissabon strategie. In de praktijk werd dit Common Framework als te theoretisch ervaren en wordt dus op grond van onderzoek herzien in 2019.

Het jongste NUFFIC rapport bevat een goed overzicht van de rijke en gestructureerde inzet. Nuffic onderstreept hoe belangrijk het is jonge mensen qua denken en vaardigheden voor te bereiden op een wereld waarin de grote problemen heel dichtbij komen. Klimaatverandering, migratie, technologische veranderingen raken iedereen, in het leven van alledag.  Nuffic richt zich daarom vooral op het leren omgaan met die grote veranderingen. De praktische inzichten en vaardigheden die dit vergt, gelden zonder uitzondering ook voor leven en werken in Europa. Men wil kennis en vaardigheden meegeven die nodig zijn om te kunnen leven, studeren en werken in onze nieuwe, snelle, diverse, steeds meer globaliserende maatschappij.

Is ‘Europa’ als eigenstandig thema nu helemaal ondergesneeuwd?

Meershoek: Integendeel. De verbinding tussen Europa en wereldburgerschap een heel vruchtbare. De waarden: goed omgaan met diversiteit, solidariteit, het zich kunnen aanpassen aan snel veranderende omstandigheden, het omgaan met grote mondiale vraagstukken zijn een opdracht aan iedereen.

Hij ziet als de belangrijkste uitdagingen in de nabije toekomst:

  1. Het verder ontwikkelen van een curriculum dat aansluit bij de noties en benodigde vaardigheden voor wereldburgerschap en democratische rechtsstaat, en deze inhoud borgen
  2. Het uitbreiden van kennis en vaardigheden naar meer scholen, en het praktisch maken van dit onderwijs
  3. Het serieus ontwikkelen van Engels in het basisonderwijs
  4. Het verder verbinden van twee- of meertalig onderwijs met serieuze aandacht voor interculturele communicatie en vaardigheden.

Dit zijn allemaal zeer vitale onderwerpen, binnen en buiten Europa.

Meershoek tot slot: “We noemen het nu wereldburgerschap maar Europa blijft voor de meeste activiteiten en uitwisselingsprogramma’s in het onderwijs toch gewoon de belangrijkste bestemming.”

Zie voor Nuffic report: – https://www.nuffic.nl/publicaties/rapport-internationalisation-all-2017-2018/.

 

 

 

 

 

 

 

administrator_ebnKennis over Europa