Over EBN

hellas-eu, eurocrisis, selectiemateriaal, bewerking, ALEX.ZOI 9.3.2015, WE ARE ALL GREEKS, ARE WE; (83)

Europese Beweging Nederland (EBN)

EBN-Pict

 

 

 

 

De Europese Beweging Nederland (EBN) is een netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De EBN heeft 600 betalende leden en enkele tientallen aangesloten organisaties. De EBN functioneert als een Europa platform. Wat ons bindt is een betrokkenheid bij het Europese integratieproces en de overtuiging dat we de toekomst van Europa zelf mede gestalte kunnen geven.

Binnen het EBN-netwerk leven veel verschillende opvattingen en ideeën over hoe Europese samenwerking vorm kan krijgen. We erkennen allemaal het belang van de Europese integratie als een uniek en relevant proces, waarin Nederland actief moet blijven investeren. Hoe burgers de dragers van Europa kunnen zijn is onze voornaamste inzet.

1. Kernactiviteit: aanjagen debat
Kernactiviteit van de EBN is het aanjagen van het politieke en maatschappelijke debat over Europa. Daartoe brengen wij mensen en ideeën bij elkaar. We organiseren concrete activiteiten – debatten, netwerkbijeenkomsten, speciale events en dialogen – vaak samen met andere partners. Zo hebben we ‘EU-poorten’. Dit zijn netwerkbijeenkomsten voor alle professionals die zich in Nederland met Europa bezighouden. EU-poorten worden enkele malen per jaar in perscentrum Nieuwspoort georganiseerd.

2. Historische ontwikkeling
De oprichting van de Europese Beweging in 1947 kwam voort uit het ideaal om de relaties tussen landen en volken op het Europese continent – tot zestig jaar geleden door oorlogen en conflicten geteisterd  – op een radicaal andere leest te schoeien. Dat naoorlogse Europese ideaal is inmiddels voor een belangrijk deel werkelijkheid geworden: denk maar aan het verdwijnen van het IJzeren Gordijn! Door de jaren heen heeft de idealistische bevlogenheid van de Europese Beweging plaats gemaakt voor een meer pragmatische opstelling, met ruimte voor diverse standpunten en meningen. De Europese Beweging in Nederland heeft zich in zestig jaar ontwikkeld tot een breed platform voor informatie en discussie over Europa. We zetten deze ontwikkeling tot een moderne netwerkorganisatie verder voort.

3. Uitdagingen in deze tijd
De nieuwe EBN speelt daarbij actief in op nieuwe contexten. De staat van verwarring, onverschilligheid en pessimisme die de Europese samenwerking in Nederland omgeeft, vraagt in onze overtuiging om sterkere profilering van diegenen die constructief bij Europa betrokken zijn. De EBN is niet per se voor méér Europa, maar voor een beter functionerend Europa dat dieper in de lidstaten is verankerd. De EU is een Unie van lidstaten én van burgers. Zij is geen superstaat – en zij moet dat ook niet worden. Maar een teruggang naar de oude tijden van intergouvernementele samenwerking is geen reëel alternatief.

De EU heeft momenteel een groot geloofwaardigheidsprobleem. Dat probleem blijft bestaan, zolang veel nationale politici doen alsof de toekomst van Europa hen niet aangaat. Dat probleem blijft ook bestaan, zolang burgers zich onvoldoende betrokken voelen bij de Europese integratie. De sleutel voor beide uitdagingen ligt niet in Brussel, maar in de lidstaten en bij actieve burgers. Nationale politici moeten hun verantwoordelijkheid als medebestuurders van Europa serieuzer nemen. Het referendum over de Europese grondwet in 2005 heeft de behoefte aan een (kwalitatief hoogwaardig) debat over de toekomst van Europa – en de positie van Nederland daarbinnen – onderstreept. Voor zulke debatent wil de EBN zich inzetten en als platform actief zijn.

4. Belastingtechnische Informatie
De belastingdienst heeft aan de EBN de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Deze status geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2010. Een praktische consequentie is dat donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

5. Statuten
De statuten zijn hier als pdf te downloaden: Statuten van de Europese Beweging Nederland (pdf)

administrator_ebnOver EBN